This Week at PACSAT

California: San Francisco, Orange County
Texas: San Antonio, El Paso, Houston
Washington: Seattle