This Week at PACSAT

California: Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento
Texas: San Antonio, Dallas, Houston, Waco, Austin
Washington: Seattle, Pullman
Nevada: Reno
Arizona: Phoenix